Applying Improvisation Skills With Live Rhythm Section